Senthamil.Org

திருக்குறள்

அறவாழி- தனக்குவமை- பொறிவாயில்- இருள்சேர்- வேண்டுதல்- மலர்மிசை- கற்றதனால்- அகர- துப்பார்க்குத்- விண்இன்று- ஏரின்- கெடுப்பதூஉம்- விசும்பின்- நெடுங்கடலும்- சிறப்பொடு- தானம்- நீர்இன்று- துறந்தார்- இருமை- உரனென்னும்- ஐந்தவித்தான்- செயற்கரிய- சுவைஒளி- நிறைமொழி- குணமென்னும்- அந்தணர்- அறத்தினூஉங்கு- ஒல்லும்- மனத்துக்கண்- அழுக்காறு- அன்றறிவாம்- அறத்தாறு- வீழ்நாள்- அறத்தான்- செயற்பால- துறந்தார்க்கும்- தென்புலத்தார்- பழியஞ்சிப்- அன்பும்- அறத்தாற்றின்- இயல்பினான்- ஆற்றின்- அறன்- வையத்துள்- மனைமாட்சி- இல்லதென்- பெண்ணின்- தெய்வம்- தற்காத்துத்- சிறைகாக்கும்- பெற்றாற்- புகழ்புரிந்த- மங்கலம்- எழுபிறப்பும்- தம்பொருள்- அமிழ்தினும்- மக்கள்மெய்- குழல்- தந்தை- தம்மின்தம்- ஈன்ற- மகன்தந்தைக்கு- அன்பிலார்- அன்போடு- அன்பு- அன்புற்று- அறத்திற்கே- என்பி- அன்பகத்- புறத்துறுப்- அன்பின்- விருந்து- வருவிருந்து- அகனமர்ந்து- வித்தும்- செல்விருந்து- இனைத்துணைத்- பரிந்தோம்பிப்- உடைமையுள்- மோப்பக்- அகன்அமர்ந்து- முகத்தான்- துன்புறூஉம்- பணிவுடையன்- அல்லவை- நயன்- சிறுமையுவு- இன்சொல்- இனிய- காலத்தி- பயன்தூக்கார்- தினைத்துணை- உதவி- மறவற்க- எழுமை- நன்றி- கொன்றன்ன- எந்நன்றி- செப்பம்- நன்றே- தக்கார்- கேடும்- கெடுவல்யான்- கெடுவாக- சமன்செய்து- சொற்கோட்டம்- வாணிகம்- காக்க- செறிவறிந்து- நிலையின்- எல்லார்க்கும்- ஒருநம்யுள்- யாகாவா- ஒன்றானுந்- தீயினாற்- கதங்காத்துக்- பரிந்தோம்பிக்- ஒழுக்கம்- மறப்பினும்- அழுக்கா- ஒழுக்கத்தின்- நன்றிக்கு- ஒழுக்க- உலகத்தோடு- அறன்கடை- விளிந்தா??ன்- எனைத்துணையர்- எளிதென- பகைபாவம்- அறனியலான்- பிறன்மனை- நலக்குரியார்- அறன்வரையான்- பொறுத்தல்- இன்நம்யுள்- நிறையுடைமை- ஒறுத்தாரை- ஒறுத்தார்க்கு- திறனல்ல- மிகுதியான்- துறந்தாரின்- உண்ணாது- விழுப்பேற்றின்- அறன்ஆக்கம்- அழுக்காற்றின்- கொடுப்பது- அவ்வித்து- அவ்விய- அழுக்கற்று- படுபயன்- சிற்றின்பம்- இலமென்று- அ?கி- அருள்வெ?கி- வேண்டற்க- அ?காமை- அறனறிந்து- இறலீனும்- அறனழீஇ- புறங்கூறிப்- கண்ணின்று- அறஞ்சொல்லும்- பிறன்பழி- பகச்சொல்லிக்- துன்னியார்- அறன்நோக்கி- ஏதிலார்- பயனில- நயனிலன்- நயன்சாரா- சீர்மை- பயனில்- நயனில- அரும்பயன்- பொருள்தீர்ந்த- சொல்லுக- தீயவை- அறிவினுள்- மறந்தும்- இலன்- தீப்பால- எனைப்பகை- தன்னைத்தான்- அருங்கேடன்- தாளாற்றித்- புத்தே- ஒத்த- ஊருணி- பயன்மரம்- மருந்தாகித்- இடனில்- நயனுடையான்- ஒப்புரவி- நல்லாறு- இலனென்னும்- இன்னாது- ஆற்றுவார்- அற்றார்- பாத்தூண்- ஈத்துவக்கும்- இரத்தலின்- சாதலின்- உரைப்பார்- ஒன்றா- நிலவரை- நத்தம்போல்- தோன்றின்- புகழ்பட- வசையென்ப- வசையிலா- வசையொழிய- இல்லறவியல்- நல்லாற்றாள்- அருள்சேர்ந்த- மன்னுயிர்- அல்லல்- பொருள்நீங்கிப்- அருளில்லார்க்கு- பொருளற்றார்- தெருளாதான்- வலியார்முன்- பொருளாட்சி- படைகொண்டார்- ருளல்லது- உண்ணாமை- தினற்பொருட்டால்- செயிரின்- அவிசொரிந்- கொல்லான்- தவமும்- துறந்தார்க்குத்- ஒன்னார்த்- வேண்டிய- தவஞ்- சுடச்சுடரும்- தன்னுயிர்- கூற்றம்- இலர்பல- வானுயர்- வலியில்- தவமறைந்து- பற்றற்றேம்- நெஞ்சின்- புறங்குன்றி- மனத்தது- கணைகொடிது- மழித்தலும்- உள்ளத்தால்- களவினால்- களவின்கண்- அருள்கருதி- அளவின்கண்- களவென்னும்- அளவற?ந்தார்- அளவல்ல- கள்வார்க்குத்- பொய்மையும்- தன்நெஞ்- உள்ளத்தாற்- மனத்தொடு- பொய்யாமை- புறள்தூய்மை- எல்லா- யாமெய்யாக்- செல்லா- மறத்தல்- நகையும்- சினமென்னும்- சினத்தைப்- இணர்எரி- உள்ளிய- இறந்தார்- கறுத்துஇன்னா- செய்யாமல்- இன்னாசெய்- அறிவினான்- இன்னா- எனைத்தானும்- தன்னுயிர்ககு- பிறர்க்கின்னா- நோயெல்லாம்- பகுத்துண்டு- ஒன்றாக- நிலைஅஞ்சி- கொல்லாமை- நன்றாகும்- கொலைவினைய- உயிர்- கூத்தாட்டு- அற்கா- நாளென- நாச்செற்று- நெருநல்- ஒருபொழுதும்- குடம்பை- உறங்கு- புக்கில்- வேண்டின்- அடல்வேண்டும்- இயல்பாகும்- மற்றும்- யான்- பற்றி- தலைப்பட்டார்- பற்றற்ற- பற்றுக- இருள்நீங்கி- ஐயத்தின்- ஐயுணர்வு- எப்பொருள்- கற்றீண்டு- ஓர்த்துள்ளம்- பிறப்பென்னும்- சார்புணர்ந்து- காமம்- வேண்டுங்கால்- வேண்டாமை- தூஉய்மை- அற்றவர்- அஞ்சுவ- அவாவினை- அவாஇல்லார்க்- இன்பம்- ஆரா- பேதைப்- நுண்ணிய- இருவேறு- நல்லவை- பரியினும்- வகுத்தான்- துறப்பார்மன்- நன்றாங்கால்- ஊழிற்- ஊழியல்- அஞ்சாமை- தூங்காமை- அறனிழுக்கா- இயற்றலும்- காட்சிக்- இன்சொலால்- முறைசெய்து- செவிகைப்பச்- கொடையளி- எண்ணென்ப- கண்ணுடையர்- உவப்பத்- உடையார்முன்- தொட்டனைத்- யாதானும்- ஒருமைக்கண்- தாமின்- கேடில்- கல்லாதான்- கல்லா- உளரென்னும்- நுண்மாண்- நல்லார்கண்- மேற்பிறந்தா- விலங்கொடு- செவுக்குண- செவியுணவிற்- கற்றில- இழுக்கல்- பிழைத்- கேட்பினுங்- நுணங்கிய- செவியிற்- சென்ற- எண்பொருள- உலகம்- எவ்வ- அறிவுடையார்- எதிரதாக்- இவறலும்- தினைத்துணையாங்- குற்றமே- வருமுன்னர்க்- தன்குற்றம்- பற்றுள்ளம்- வியவற்க- காதல- உற்றநோய்- அரியவற்று- தம்மிற்- சூழ்வார்கண்- தக்கா- இடிக்குந்- இடிப்பாரை- முதலிலார்க- பல்லார்- நிலத்தியல்பால்- மனத்தானாம்- மனத்து- மனந்தூய்மை- மனந்தூயார்க்- மனநலம்- மனநலத்தின்- நல்லினத்தி- தெரிந்த- ஆக்கம்- தெளிவி- வகையறச்- செய்தக்க- எண்ணித்- நன்றாற்ற- எள்ளாத- ஒல்வ- உடைத்தம்- அமைந்தாங்- பீலிபெய்- நுனிக்கொம்பர்- ஆகாறு- அளவற?ந்து- உளவரை- பருவத்தோடு- அருவினை- ஞாலம்- காலம்- ஊக்க- பொள்ளென- செறுநரைக்- எய்தற்- கொக்கொக்க- முரண்சேர்ந்த- ஆற்றாரும்- எண்ணியார்- நெடும்புனலுள்- கடலோடா- சிறுபடையான்- சிறைநலனும்- காலாழ்- குடிப்பிறந்து- அரியகற்று- குணம்நாடிக்- பெருமைக்கும்- அற்றாரைத்- காதன்மை- தேரான்- தே- வாரி- அன்பறிவு- எனைவகையான்- அறிந்தாற்றிச்- செய்வானை- இதனை- வினைக்- வினைக்கண்- நாடோ- விருப்பறாச்- அளவளா- சுற்றத்தால்- கொடுத்தலும்- பெருங்கொடையான்- காக்கை- பொதுநோக்கான்- தமராகிக்- உழைப்பிரிந்து- பொச்சாப்புக்- பொச்சாப்பார்க்- அச்ச- முன்னுறக்- இழுக்காமை- அரியஎன்று- புகழ்ந்தவை- இகழ்ச்சியின்- உள்ளியது- வானோக்கி- குடிதழீஇக்- இயல்புளிக்- வேலன்று- இறைகாக்கும்- எண்பதத்தான்- குடிபுறங்- கொலையிற்- வேலொடு- நாடொறும்- கூழுங்- அல்லற்பட்டு- மன்னர்க்கு- துளியின்மை- இன்மையின்- முறைகோடி- ஆபயன்- கடிதோச்சி- வெருவந்த- இறைகடியன்- அருஞ்செவ்வி- கடுஞ்சொல்லன்- கடுமொழியும்- இனத்தாற்றி- செருவந்த- கல்லார்ப்- கண்ணோட்டத்- பண்என்னாம்- உளபோல்- கண்ணிற்கு- மண்ணோ- கண்ணோட்- கருமம்- ஒறுத்தாற்றும்- பெயக்கண்டும்- ஒற்றினான்- வினைசெய்வார்- கடாஅ- மறைந்தவை- ஒற்றொற்றித்- ஒற்றெற்- சிறப்பறிய- உள்ளம்- க்கம்- வெள்ளத்- உள்ளுவ- சிதைவிடத்து- பரியது- உரமொருவற்கு- மடியை- மடிமடிக்- குடிமடிந்து- நெடுநீர்- படியுடையார்- இடிபுரிந்து- மடிமை- குடியாண்மை- மடியிலா- தாளாண்மை- முயற்சி- மடியுளாள்- பொறியின்மை- தெய்வத்தான்- ஊழையும்- இடும்பைக்கு- மடுத்தவா- அடுக்கி- அற்றேமென்று- இலக்கம்- இன்பத்துள்- இன்னாமை- அரசியல்- வன்கண்- பிரித்தலும்- தெரிதலும்- மதிநுட்பம்- செயற்கை- அறிகொன்று- பழுதெண்ணும்- முறைப்படச்- ஆக்கமுங்- கேட்டார்ப்- திறனறிந்து- வேட்பத்தாஞ்- சொலல்வல்லன்- விரைந்து- பலசொல்லக்- இண்ருழ்த்தும்- என்றும்- ஒஓதல்- இடுக்கண்- எற்றென்று- ஈன்றாள்- பழிமலைந்து- கடிந்த- அழக்- சலத்தால்- ஊறொரால்- கடைக்கொட்கச்- சொல்லுதல்- வீறெய்தி- எண்ணிய- உருவுகண்டு- கலங்காது- துன்பம்- எனைத்திட்பம்- தூங்குக- ஙல்லும்வா- வினைபகை- பொருள்கருவி- முடிவும்- செய்வினை- வினையான்- நட்டார்க்கு- உறைசிறியார்- நூலாருள்- அறிவுரு- தொகச்- கற்றுக்கண்- கடனறிந்து- தூய்மை- விடுமாற்றம்- இறுதி- மன்னர்- போற்றின்- செவிச்சொல்லும்- எப்பொருளும்- குறிப்பறிந்து- வேட்பன- இளையர்- கொளப்பட்டேம்- பழையம்- ஐயப்- குறிப்பிற்- குறித்தது- அடுத்தது- முகத்தின்- முகம்நோக்கி- பகைமையும்- நுண்ணியம்- இடைதெரிந்து- அவையறியார்- ஒளியார்முன்- நன்றென்ற- கற்றறிந்தார்- உணர்வ- புல்லவையுள்- அங்கணத்துள்- கற்றாருள்- பகையகத்துச்- கற்றார்முன்- வாளொடென்- பகையகத்துப்- பல்லவை- உளரெனினும்- அமைச்சியல்- பெரும்பொருளால்- பொறையொருங்கு- உறுபசியும்- பல்குழுவும்- கேடறியாக்- இருபுனலும்- பிணியின்மை- நாடென்ப- ஆங்கமை- மணிநீரும்- உயர்வகலம்- சிறுகாப்பிற்- கொளற்கரிதாய்க்- எல்லாப்- முற்றியும்- முற்றாற்றி- முனைமுகத்து- எனைமாட்சித்- இல்லாரை- பொருளென்னும்- அறன்ஈனும்- அருளொடும்- உறுபொருளும்- அருளென்னும்- குன்றேறி- செய்க- ஒண்பொருள்- உலைவிடத்து- ஒலித்தக்கால்- அழிவின்றி- கூற்றுடன்று- மறமானம்- தார்தாங்கிச்- அடல்தகையும்- சிறுமையும்- நிலைமக்கள்- கான- பேராண்மை- கைவேல்- விழித்தகண்- விழுப்புண்- சுழலும்- உறின்உயிர்- இழைத்தது- புரந்தார்கண்- நவில்தொறும்- நகுதற்- புணர்ச்சி- முகநக- அழிவி- உடுக்கை- நட்பிற்கு- இனையர்- ஆய்ந்தாய்ந்து- குணமும்- அழச்சொல்லி- கேட்டினும்- ஊதியம்- உள்ளற்க- கெடுங்காலைக்- மருவுக- நட்பிற்- பழகிய- விழைதகையான்- பேதைமை- எல்லைக்கண்- அழிவந்த- கேளிழுக்கம்- கெடாஅ- விழையார்- நிறைநீர- உறுவது- அமரகத்து- செய்தேமஞ்- பேதை- நகைவகைய- கனவினும்- எனைத்தும்- இனம்போன்று- பலநல்ல- மனத்தின்- நட்டார்போல்- சொல்வணக்கம்- தொழுதகை- மிகச்செய்து- பகைநட்பாம்- பேதைமையுள்- நாணாமை- ஓதி- ஒருமைச்- பொய்படும்- மையல்- பெரிதினிது- கழாஅக்கால்- அறிவிலான்- அறிவிலார்- வெண்மை- கல்லாத- அற்றம்- அருமறை- ஏவவும்- காணாதான்- உலகத்தார்- பகல்கருதிப்- இகலென்னும்- இகலெதிர்- இகலின்- மிகல்மேவல்- இகலிற்கு- இகல்காணான்- இகலானாம்- அன்பிலன்- அஞ்சும்- நீங்கான்- வழிநோக்கான்- காணாச்- கொடுத்தும்- குணனிலனாய்க்- செறுவார்க்குச்- கல்லான்- வில்லேர்- ஏமுற்- பகைநட்பாக்- தன்துணை- தேற?னும்- நோவற்க- வகையறிந்து- இளைதாக- உயிர்ப்ப- வாள்போல- உட்பகை- மனமாணா- உறல்முறையான்- ஒன்றாமை- செப்பின்- அரம்பொருத- எட்பக- உடம்பாடு- பெரியாரைப்- கெடல்வேண்டின்- கூற்றத்தைக்- யாண்டுச்- எரியால்- வகைமாண்ட- குன்றன்னார்- ஏந்திய- இறந்தமைந்த- பேணாது- இல்லாள்கண்- மனையாளை- இல்லாளை- இமையாரின்- பெண்ணேவல்- நட்டார்- அறவினையும்- எண்சேர்ந்த- பயன்தூக்கிப்- பொருட்பெண்டிர்- பொருட்பொருளார்- பொதுநலத்தார்- தந்நலம்- நிறைநெஞ்சம்- ஆயும்- வரைவிலா- இருமனப்- உண்ணற்க- நாண்என்னும்- கையறி- துஞ்சினார்- உள்ளொற்றி- களித்தறியேன்- களித்தானைக்- கள்ளுண்ணாப்- ஒன்றெய்தி- உருளாயம்- சிறுமை- கவறும்- அகடாரார்- பொருள்- உடைசெல்வம்- இழத்தொறூஉம்- மருந்தென- அற்றால்- அற்றது- மாறுபாடு- இழிவறிந்து- தீயள- நோய்நாடி- உற்றான்- உற்றவன்- ஒழுக்கமும்- நகைஈகை- அடுக்கிய- வழங்குவ- சலம்பற்றிச்- குடிப்பிறந்தார்- நலத்தின்கண்- நிலத்தில்- நலம்வேண்டின்- சீரினும்- பெருக்கத்து- தலையின்- குன்றின்- புகழ்இன்றால்- ஒட்- மருந்தோமற்று- மயிர்நீப்பின்- இளிவரின்- பிறப்பொக்கும்- மேலிருந்தும்- ஒருமை- பெருமை- சிறியார்- இறப்பே- பணியுமாம்- குணநலம்- அன்புநாண்- கொல்லா- சால்பிற்குக்- இன்மை- ஊழி- சான்றவர்- அன்புடைமை- உறுப்பொத்தல்- யனொடு- நகையுள்ளும்- பண்புடையார்ப்- அரம்போலும்- நண்பாற்றார்- நகல்வல்லர்- ண்பிலான்- பொருளானாம்- ஈட்டம்- எச்சமென்று- கொடுப்பதூஉம்- ஏதம்- அற்றார்க்கொன்று- நச்சப்- அன்பொரீஇத்- சீருடைச்- ஊணுடை- ஊனைக்- அணிஅன்றோ- பிறர்பழியும்- நாண்வேலி- நாணால்- பிறர்நாணத்- குலஞ்சுடும்- நாண்அகத்- ஆள்வினையும்- குடிசெய்வல்- சூழாமல்- குற்றம்- நல்லாண்மை- குடிசெய்வார்க்- இடும்பைக்கே- இடுக்கண்கால்- உழுவார்- உழுதுண்டு- பலகுடை- இரவார்- உழவினார்- தொடிப்புழுதி- ஏரினும்- செல்லான்- தொல்வரவும்- இற்பிறந்தார்- நல்குரவு- நற்பொருள்- அறஞ்சாரா- இன்றும்- நெருப்பினுள்- துப்புர- கரப்பிலா- இரத்தலும்- கரப்பிலார்- கரப்பிடும்பை- இகழ்ந்தெள்ளாது- இரப்பாரை- ஈவார்கண்- இரப்பான்- இரந்தும்- இடமெல்லாம்- தெண்ணீர்- ஆவிற்கு- இரப்பன்- இரவென்னும்- இரவுள்ள- கரப்பவர்க்கு- நன்றறி- தேவர்- அகப்பட்டி- அச்சமே- அறைபறை- ஈர்ங்கை- சொல்லப்- உடுப்பதூஉம்- எற்றிற்- ஒழிபியல்- நோக்கினாள்- பண்டறியேன்- கண்டார்- கூற்றமோ- கொடும்புருவம்- கடாஅக்- ஒண்ணுதற்- பிணையேர்- உண்டார்கண்- கண்களவு- யான்நோக்கும்- குறிக்கொண்டு- உறாஅ- செறாஅச்- அசையியற்கு- கண்ணொடு- பிணிக்கு- தாம்வீழ்வார்- நீங்கின்- வேட்- உறுதோறு- தம்மில்- வீழும்- ஊடல்- அறிதோறு- மலர்காணின்- முறிமேனி- காணின்- அனிச்சப்பூக்- மதியும்- அறுவாய்- மாதர்- மலரன்ன- அனிச்சமும்- உடம்பொடு- கருமணியிற்- வாழ்தல்- உள்ளுவன்- கண்ணுள்ளின்- கண்ணுள்ளார்- நெஞ்சத்தார்- இமைப்பின்- உவந்துறைவர்- நோனா- நாணொடு- காமக்- தொடலைக்- மடலூர்தல்- கடலன்ன- நிறையரியர்- அறிகிலார்- யாம்கண்ணின்- உறாஅதோ- கவ்வையால்- களித்தொறும்- கண்டது- ஊரவர்- நெய்யால்- அலர்நாண- தாம்வேண்டின்- களவியல்- இன்கண்- அரிதரோ- அளித்தஞ்சல்- ஓம்பின்- பிரிவுரைக்கும்- துறைவன்- தொடிற்சுடின்- அரிதாற்றி- கரத்தலும்- காமமும்- துப்பின்- ,- உள்ளம்போன்று- தெரிந்துணரா- கதுமெனத்- பெயலாற்றா- படலாற்றா- ஓஒ- உழந்துழந்- வாராக்கால்- மறைபெறல்- அவர்தந்தார்- சாயலும்- உவக்காண்எம்- விளக்கற்றம்- புல்லிக்- பசந்தாள்- பசக்கமன்- பசப்பெனப்- வாழ்வார்க்கு- வீழுநர்- வீழப்- நாம்காதல்- ஒருதலையான்- பருவரலும்- வீழ்வாரின்- நசைஇயார்- உறாஅர்க்கு- எனைத்தொனறு- நினைப்பவர்- யாமும்- தம்நெஞ்சத்து- மற்றியான்- மறப்பின்- எனைத்து- விளியுமென்- விடாஅது- கயலுண்கண்- நனவினால்- கனவினான்- நனவென- துஞ்சுங்கால்- புன்கண்ணை- பனிஅரும்பிப்- காதலர்- காலைக்குச்- மாலைநோய்- காலை- அழல்போலும்- பதிமருண்டு- பொருள்மாலை- நயந்தவர்- தணந்தமை- பணைநீங்கிப்- கொடியார்- தொடியொடு- பாடுபெறுதியோ- முயங்கிய- முயக்கிடைத்- கண்ணின்- காதல்- இருந்துள்ளி- கண்ணும்- செற்றார்- கலந்துணர்த்தும்- பரிந்தவர்- உள்ளத்தார்- துன்னாத்- மறைப்பேன்மன்- நிறையுடையேன்- செற்றார்பின்- செற்றவர்- நாணென- பன்மாயக்- புலப்பல்- நிணந்தீயில்- இலங்கிழாய்- உரன்நசைஇ- கூடிய- காண்கமன்- வருகமன்- புலப்பேன்கொல்- வினைகலந்து- ஒருநாள்- பெறின்என்னாம்- கண்ணிறைந்த- மணியில்- முகைமொக்குள்- செறிதொடி- பெரிதாற்றிப்- தண்ணந்- நெருநற்றுச்- தொடிநோக்கி- பெண்ணினால்- தினைத்துணையும்- ஊடற்கண்- எழுதுங்கால்- காணுங்கால்- உய்த்தல்- இளித்தக்க- மலரினும்- கெட்டார்க்கு- இனிஅன்ன- பெறாஅமை- தனியே- நாணும்- எள்ளின்- தஞ்சம்- உப்பமைந்- அலந்தாரை- ஊடி- நலத்தகை- துனியும்- ஊடலின்- நோதல்- நீரும்- கோட்டுப்- யாரினும்- இம்மைப்- உள்ளினேன்- வழுத்தினாள்- தும்முச்- தன்னை- நினைத்திருந்து- புலத்தலின்- புல்லி- தவறிலர்- உணலினும்- ஊடலில்- ஊடிப்- ஊடுக- ஊடுதல்- கோளில்- பிறவிப்-