Senthamil.Org

வெண்கோவணங்

தேவாரம்

வெண்கோவணங் கொண்டொரு வெண்டலை யேந்தி 
அங்கோல்வளை யாளையொர் பாகம் அமர்ந்து 
பொங்காவரு காவிரிக் கோலக் கரைமேல் 
எங்கோ னுறைகின்ற இடைமரு தீதோ.
வெண்கோவணங் எனத்தொடங்கும் தேவாரம்