Senthamil.Org

விண்ணியன்

தேவாரம்

விண்ணியன் மாடம் விளங்கொளி வீதி 
வெண்கொடி யெங்கும் விரிந்திலங்க 
நண்ணிய சீர்வளர் காழி 
நற்றமிழ் ஞானசம் பந்தன் 
பெண்ணின்நல் லாளொரு பாகம மர்ந்து 
பேணிய வேட்கள மேல்மொழிந்த 
பண்ணியல் பாடல் வல்லார்கள் 
பழியொடு பாவமி லாரே.
விண்ணியன் எனத்தொடங்கும் தேவாரம்