Senthamil.Org

தடமலி

தேவாரம்

தடமலி புகலியர் தமிழ்கெழு விரகினன் 
இடமலி பொழிலிடை மருதினை யிசைசெய்த 
படமலி தமிழிவை பரவவல் லவர்வினை 
கெடமலி புகழொடு கிளரொளி யினரே.
தடமலி எனத்தொடங்கும் தேவாரம்