Senthamil.Org

செடிகொள்நோய்

தேவாரம்

செடிகொள்நோய் உள்ளளவுந் தீவினையுந் 
தீர்ந்தொழியச் சிந்தை செய்ம்மின் 
கடிகொள்புஜந் தடமண்டிக் கருமேதி 
கண்படுக்குங் கருப்ப றியலூர்க் 
கொடிகொள்புஜ நுண்ணிடையாள் கோல்வளையாள் 
அவளோடுங் கொகுடிக் கோயில் 
அடிகளையென் மனத்தினால் நினைந்தபோ 
தவர்நமக் கினிய வாறே.
செடிகொள்நோய் எனத்தொடங்கும் தேவாரம்