Senthamil.Org

குற்றமின்மை

தேவாரம்

குற்றமின்மை யுண்மைநீயென் றுன்னடி யார்பணிவார் 
கற்றல்கேள்வி ஞானமான காரண மென்னைகொலாம் 
வற்றலாமை வாளரவம் புஜண்டயன் வெண்டலையில் 
துற்றலான கொள்கையானே சோபுர மேயவனே.
குற்றமின்மை எனத்தொடங்கும் தேவாரம்