Senthamil.Org

கீதமுன்

தேவாரம்

கீதமுன் இசைதரக் கிளரும் வீணையர் 
புஜதமுன் இயல்புடைப் புனிதர் பொன்னகர் 
கோதனம் வழிபடக் குலவு நான்மறை 
வேதியர் தொழுதெழு விசய மங்கையே.
கீதமுன் எனத்தொடங்கும் தேவாரம்