Senthamil.Org

காழி

தேவாரம்

காழி மாநகர், வாழி சம்பந்தன் 
வீழி மிழலைமேல், தாழும் மொழிகளே.
காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே 
காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே 
காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே 
காழி யானய னுள்ளவா காண்பரே.
காழி யானைக் கனவிடை யூருமெய்
வாழி யானைவல் லோருமென் றின்னவர்
ஆழி யான்பிர மற்கும் அரத்துறை
ஊழி யானைக்கண் டீர்நாந் தொழுவதே.
காழி எனத்தொடங்கும் தேவாரம்