Senthamil.Org

எண்டிசையோரஞ்

தேவாரம்

எண்டிசையோரஞ் சிடுவகைகார்சேர் வரையென்னக் 
கொண்டெழுகோல முகில்போற் பெரியகரிதன்னைப் 
பண்டுரிசெய்தோன் பாவனைசெய்யும் பதியென்பர் 
புண்டரிகத்தோன் போன்மறையோர்சேர் புறவம்மே.
எண்டிசையோரஞ் எனத்தொடங்கும் தேவாரம்