Senthamil.Org

உரைப்பக்

தேவாரம்

உரைப்பக் கேண்மின்நும் உச்சியு ளான்றனை
நிரைப்பொன் மாமதில் சூழ்திரு நின்றியூர்
உரைப்பொற் கற்றைய ராரிவ ரோவெனிற்
திரைத்துப் பாடித் திரிதருஞ் செல்வரே.
உரைப்பக் எனத்தொடங்கும் தேவாரம்