Senthamil.Org

மானின்கண்

திருமந்திரம்

மானின்கண் வானாகி வாயு வளர்ந்திடும்
கானின்கண் நீருங் கலந்து கடினமாய்த்
தேனின்கண் ஐந்துஞ் செறிந்தைந்து பூதமாய்ப்
பூவின்கண் நின்று பொருந்தும் புவனமே
மானின்கண் எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்