Senthamil.Org

புலர்ந்தது

திருமந்திரம்

புலர்ந்தது போதென்று புட்கள் சிலம்பப்
புலர்ந்தது போதென்று பூங்கொடி புல்லிப்
புலம்பின் அவளொடும் போகம் நுகரும்
புலம்பனுக்கு என்றும் புலர்ந்திலை போதே
புலர்ந்தது எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்