Senthamil.Org

புறம்அகம்

திருமந்திரம்

புறம்அகம் எங்கும் புகுந்துஒளிர் விந்து
நிறமது வெண்மை நிகழ்நாதம் செம்மை
உறமகிழ் சத்தி சிவபாதம் ஆயுள்
திறனொடு வீடுஅளிக் கும்செயல் கொண்டே
புறம்அகம் எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்