Senthamil.Org

புடையொன்றி

திருமந்திரம்

புடையொன்றி நின்றிடும் பூதப் பிரானை
மடையொன்றி நின்றிட வாய்த்த வழியுஞ் 
சடையொன்றி நின்றஅச் சங்கர நாதன்
விடையொன்றி லேறியே வீற்றிருந் தானே
புடையொன்றி எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்