Senthamil.Org

பாரில்லை

திருமந்திரம்

பாரில்லை நீரில்லை பங்கயம் ஒன்றுண்டு
தாரில்லை வேரில்லை தாமரை பூத்தது
ஊரில்லை காணும் ஒளயைது () ஒன்றுண்டு
கீழில்லை மேலில்லை கேள்வியிற் பூவே
() ஒன்றில்லை

 அமுரிதாரணை
பாரில்லை எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்