Senthamil.Org

பரிசன

திருமந்திரம்

பரிசன வேதி பரிசித்தது எல்லாம்
வரிசை தரும்பொன் வகையாகு மாபோல்
குருபரி சித்த குவலயம் எல்லாம்
திரிமலம் தீர்ந்து சிவகதி யாமே
பரிசன எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்