Senthamil.Org

நிலாமய

திருமந்திரம்

நிலாமய மாகிய நீள்படி கத்தின்
சிலாமய மாகும் செழுந்த ரளத்தின்
சுலாமய மாகும் சுரிகுழற் கோதை
கலாமய மாகக் கலந்துநின் றாளே
நிலாமய எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்