Senthamil.Org

சைவஞ்

திருமந்திரம்

சைவஞ் சிவனுடன் சம்பந்த மாவது
சைவந் தனையறிந் தேசிவஞ் சாருதல்
சைவஞ் சிவந்தன்னைச் சாராமல் நீங்குதல்
சைவஞ் சிவானந்தஞ் சாயுச் சியமே
சைவஞ் எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்