Senthamil.Org

சிவனரு

திருமந்திரம்

சிவனரு ளாற்சிலர் தேவரு மாவர்
சிவனரு ளாற்சிலர் தெய்வத்தோ டொப்பர்
சிவனரு ளால்வினை சேரகி லாமை
சிவனருள் கூடின்அச் சிவலோக மாமே
சிவனரு எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்