Senthamil.Org

சற்குணம்

திருமந்திரம்

சற்குணம் வாய்மை தயாவிவே கந்தண்மை
சற்குரு பாதமே சாயைபோல் நீங்காமே
சிற்பர ஞானந் தெளியத் தெளிவோர்தல்
அற்புத மேதோன்ற லாகுஞ்சற் சீடனே 
---
ஆறாம் தந்திரம் முற்றிற்று
சற்குணம் எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்