Senthamil.Org

சசியுதிக்

திருமந்திரம்

சசியுதிக் குமஅள வுந்துயி இன்றிச்
சசியுதித் தானேல் தனதூண் அருந்திச்
சசிசரிக் கின்றள வுந்துயி லாமற்
சசிசரிப் () பிங்கட்டன் கண்டுயில் கொண்டதே
() பிங்கட் டன்றுயில்
சசியுதிக் எனத்தொடங்கும் திருமந்திரம்