Senthamil.Org

மேற்பிறந்தா

திருக்குறள்

மேற்பிறந்தா ராயினும் கல்லாதார் கீழ்ப்பிறந்தும்
கற்றார் அனைத்திலர் பாடு
மேற்பிறந்தா எனத்தொடங்கும் திருக்குறள்