Senthamil.Org

பழியஞ்சிப்

திருக்குறள்

பழியஞ்சிப் பாத்தூண் உடைத்தாயின் வாழ்க்கை
வழியெஞ்சல் எஞ்ஞான்றும் இல்
பழியஞ்சிப் எனத்தொடங்கும் திருக்குறள்