Senthamil.Org

கயலுண்கண்

திருக்குறள்

கயலுண்கண் யானிரப்பத் துஞ்சிற் கலந்தார்க்கு
உயலுண்மை சாற்றுவேன் மன்
கயலுண்கண் எனத்தொடங்கும் திருக்குறள்