செந்தமிழ்.org

புறநானூறு

தமிழ் இறைவனின் - போரும் - வன்மையும் - தாயற்ற - அருளும் - தண்ணிலவும் - வளநாடும் - கதிர்நிகர் - ஆற்றுமணலும் - குற்றமும் - பெற்றனர்! - அறம் - நோயின்றிச் - மென்மையும்! - எதனிற் - செவ்வானும் - யானையும் - நீரும் - எழுவரை - மண்ணும் - புகழ்சால் - ஈகையும் - நண்ணார் - வல்லுனர் - கூந்தலும் - நோற்றார் - புலவர் - போற்றாமையும் - நண்பின் - எங்ஙனம் - வடநாட்டார் - பூவிலையும் - புதுப்பூம் - நீயே - புறவும் - புகழினும் - ஒரு - காலனுக்கு - ஈகையும் - அறமும் - தோற்பது - அருளும் - புலவரைக் - எங்ஙனம் - கவரி - ஊன் - செந்நாவும் - எளிதும் - மூன்று - கடவுளரும் - காவன்மரமும் - புலியும் - பாவலரும் - மதியும் - மலைந்தோரும் - போரும் - என்னாவது - புற்கை - நாணமும் - நல்லவனோ - அன்னச் - மறவரும் - காலமும் - குளிர்நீரும் - இவளையும் - இனியோனின் - அரச - அதுதான் - யார்? - அவர் - பகலோ - காணாய் - யார்கொல் - ஊசி - இருபாற்பட்ட - புற்கையும் - யான் - கல்லளை - எம்முளும் - எவருஞ் - என்னையும் - புலியும் - எமக்கு - மழலையும் - பெருந்தகை - சிறுபிள்ளை - புதியதும் - அவன் - மூதூர்க்கு - வளநாடு - அமரர்ப் - சினமும் - பலநாளும் - சேம - புரத்தல் - யானையும் - தேனாறும் - தெய்வமும் - மாரியும் - பறம்பும் - மூவேந்தர் - விறலிக்கு - உடையேம் - பறம்பு - உயர்ந்தோன் - அந்தோ - குதிரையும் - தந்தை - சிறுகுளம் - கம்பலை - புலவரும் - பெருமிதம் - மயக்கமும் - வறிது - புகழால் - கபிலனும் - உரைசால் - முழவு - வேங்கை - சூல் - காடும் - போழ்க - காணச் - இம்மையும் - காணவே - வாழ்த்தி - நின்பெற்றோரும் - நின்னை - தேற்றா - மறுமை - கொடைமடமும் - யார்கொல் - தோற்பது - தேர் - எம் - என் - வண்மையான் - நளி - பெயர் - கூத்தச் - இரத்தல் - ஞாயிறு - இரண்டு - ஏறைக்குத் - உள்ளி - கொள்ளேன்! - புலி - பின் - இரவலர்அளித்த - தமிழ் - வளைத்தாயினும் - ஆடுநனி - இழத்தலினும் - யாமும் - ஒவ்வொருவரும் - கேழல் - தருக - உலைக்கல்லன்ன - பகைவரும் - யான் - அவலம் - என் - சாயல் - யானையும் - இன்சாயலன் - பருந்து - நீயும் - இன்னே - பிறர்க்கென - கற்கை - யானை - ஆறு - வேந்தர்க்குக் - ஆண்கள் - மக்களை - உண்பதும் - எலி - நரையில - பெரியோர் - ஒக்கல் - முழவின் - எல்லாரும் - குறுமகள் - நல் - மறவாது - கலிகொள் - பரந்தோங்கு - இவர் - கைவண் - இரவலர்க்கு - அதனினும் - பெட்பின்றி - எத்திசைச் - வருகென - வாணிகப் - நல்நாட்டுப் - நினையாதிருத்தல் - நாணக் - யாம் - நினையும் - நல்வினையே - அவனுக்கும் - நெஞ்சம் - சான்றோர்சாலார் - உணக்கும் - கலங்கனேன் - வைகம் - நடுகல்லாகியும் - இறந்தோன் - வலம்புரி - இரந்து - நயனில் - ஒல்லுமோ - மறந்தனன் - நீ - புகழ் - கொள்வன் - பொய்யாய்ப் - உண்டனன் - அருநிறத்து - கலந்த - சோற்றுப் - இடுக, - பிறர் - விசும்பும் - முல்லையும் - யாண்டு - கலைபடு - என்னிதன் - பொய்கையும் - பேரஞர்க் - அளிய - உரை)). - மனையும் - அவனும் - அவனே - கூறு - ஆனாது - முன்கை - அகலிதாக - செருப்பிடைச் - தொடுதல் - புனை - கேண்மதி - கழிகலம் - தன்னினும் - களிற்றடி - இன்றும் - வென்றியும் - அறிவுகெட - கருங்கை - ஆண்மையோன் - மைந்தன் - கிழமையும் - கூடல் - நீலக் - தன் - குடப்பால் - சிதரினும் - பெரிது - செல்கென - வழிநினைந்து - நெடுந்தகை - புலவர் - அழும்பிலன் - பெயர்புற - தலைபணிந்து - பலர்மீது - காண்டிரோ - மொய்த்தன - ஆயும் - மறப்புகழ் - மாலை - சினவல் - பூவிலைப் - வம்மின் - ஊறிச் - நெடிது - தண்ணடை - கலங்கல் - கலம் - எல்லை - அறிந்தோர் - வேலின் - மடப்பிடி - எம்முன் - சொல்லோ - ஒண்ணுதல் - யாண்டுளன் - நாணின - என்னைகண் - உரவோர் - சால்பு - காளைக்குக் - வேண்டினும் - மனைக்கு - இல்லிறைச் - சீறியாழ் - யாதுண்டாயினும் - பெடையடு - முயல் - கண்ட - வன்புல - கண்படை - உள்ளியது - உலந்துழி - வேந்து - பருத்திப் - வரகின் - ஈயத் - மாப்புகை - ஆழி - இல்லது - வேல் - தங்கனிர் - தூவாள் - கடவுள் - பண்பில் - இவர் - ஓரெயின் - வளரவேண்டும் - அணித்தழை - இழப்பது - வாள்தக - ஏணி - இரண்டினுள் - பன்னல் - பாழ் - வேர் - பெருந்துறை - ஊர்க்கு - வாயிற் - தாராது - தித்தன் - நாரை - ஊரது - காதலர் - தொக்குயிர் - விடாஅள் - நீடு - பலர் - முள் - உடம்பொடுஞ் - உடம்பொடு - மகிழகம் - நிலமகள் - மாயமோ - வாழச் - பாடி - போர்க்களமும் - பழுமரம் - பொருநனின் - ஆரம் - நின்னோர் - அண்டிரன் - பாடன்மார் - கிணைக்குரல் - நாடு - எஞ்சா - இலங்கை - சேய்மையும் - கரும்பனூரன் - கேட்டொறும் - நெல் - காவிரி - வேண்டியது - சிறுமையும் - நூற்கையும் - நெய்தல் - காண்பறியலரே! - வேலி - அமிழ்தம் - பழங்கண் - என்றும் - அவிழ் - பாடல்சால் - தண் - துரும்புபடு - கடவுட்கும் - உலகு -