செந்தமிழ்.org

பாரதியார் பாடல்கள்

தமிழ் பாரதியார் - வந்தே - ஜாதி - ஈனப் - ஆயிரம் - ஒன்று - எப்பதம் - புல்லடி - ராகம் - ஜயஜய - ஆரிய - நொந்தே - ஒன்றாய் - எந்தையும் - இன்னுயிர் - மங்கைய - பாருக்குள்ளே - ஞானத்தி - தீரத்தி - நன்மையி - ஆக்கத்தி - வண்மையி - யாகத்தி - ஆற்றினி - தோட்டத்தி - பாரத - வெள்ளிப் - சிங்களத் - வெட்டுக் - முத்துக் - சிந்து - கங்கை - காசி - பட்டினில் - ஆயுதம் - குடைகள்செய் - மந்திரம்கற் - காவியம் - சாதி - மன்னும் - மாரத - இன்னல்வந் - சிறந்து - நூறு - வில்லர் - தேவ - இதந்தரும் - தான - முன்னை - இந்திர - ஒன்று - சித்த - சகுந்தலை - காண்டிவம் - சாகும் - போர்க்களத் - தந்தை - அன்பு - மிதிலை - தெய்வீகச் - காவடிச் - தொன்று - யாரும் - முப்பதுகோடி - நாவினில் - அறுபது - பூமி - கற்றைச் - யோகத்தி - நல்லறம் - வெண்மை - பேயவள் - இன்னிசை - தீஞ்சொற் - வேதங்கள் - பாரதப் - பொழுது - புள்ளினம் - பருதியின் - நின்னெழில் - மதலையர் - இப்பாடல்களில் - வீரர்முப் - திறமிக்க - காலன் - அன்னையே - வெற்றி - பாரி - சொற்றது - தலைவனாக் - செருக்கொழிந் - ஊதுமினோ - திண்ணங் - விடுத - காந்திசேர் - கணமெனு - பச்சை - தேனார் - இன்மழலைப் - வண்ணக் - சோலைப் - சீரும் - கருணை - ஆசை - வாராய் - கொடிப்பவள - தாயின் - ஓங்கி - பட்டுத் - இந்திரன் - கம்பத்தின் - அணியணி - செந்தமிழ் - கன்னடர் - பூதலம் - பஞ்ச - சேர்ந்ததைக் - நெஞ்சு - மந்திர - சிப்பாயைக் - நெஞ்சு - சாத்திரங்கள் - நெஞ்சு - எண்ணிலா - வலிமையற்ற - இன்று - வேறு - ஜாதி - ஒளிப - மெய்ம்மை - இளைய - வெற்றி - பாரத - முப்பது - மனித - இனியொரு - எல்லா - எல்லாரும் - பங்கிம் - இனிய - வெண்ணிலாக் - முப்பதுகோடி - நீயே - தடந்தோ - ஒருபது - போற்றி - நளிர்மணி - தெண்ணில - கோடி - அறிவும் - பத்துப் - திருநி - செந்தமிழ் - வேதம் - காவிரி - முத்தமிழ் - நீலத் - கல்வி - வள்ளுவன் - சிங்களம் - விண்ணை - சீன - தன் - ஆதி - முன்று - கள்ளையும் - சாத்திரங் - நன்றென்றுந் - கன்னிப் - தந்தை - இன்றொரு - புத்தம் - சொல்லவும் - என்றந்தப் - தந்தை - யாமறிந்த - யாமறிந்த - பிறநாட்டு - உள்ளத்தில் - வாழ்க - வான - ஏழ்கடல் - எங்கள் - சூழ்கலி - தொல்லை - வாழ்க - வானம் - எனப்பல - என்செய - தோற்றமும் - கற்பகத் - திருக்குற - சாதியை - ஆப்பிரிக் - காலுதை - நாட்டினைப் - என்பதென் - ஊனமற் - சாத்திர - மற்றிவர் - செய்கையுஞ் - ஈங்கிதில் - ஒரு - முழுதுமே - ஏ! - மருந்துகள் - முன்னிருந்தவரோ? - மேலே - வாழிய - தில்லை - வீர - புகழுநல் - பிறந்தவர் - மானுட - விண்ணி - மண்ணிலின் - வந்தே - தண்ணீர்விட் - எண்ணமெலாம் - ஓராயிர - தர்மமே - மேலோர்கள் - எண்ணற்ற - மாதரையும் - எந்தாய்! - இன்பச் - வான்மழை - நெஞ்சகத்தே - பொய்க்கோ - நின்பொருட்டு - இன்று - நீயும் - என்று - பஞ்சமும் - இதந்தரு - நின்னருள் - தேவி! - ஒழிவறு - தேவி! - அம்மை - மேற்றிசைப்பல - அன்னை - பேர - பறைய - ஏழை - மாதர் - சுதந்திரப் - ஆடுவோமே - பார்ப்பானை - எங்கும் - எல்லோரும் - உழவுக்கும் - நாமிருக்கும் - ஜயஜய - அதிரத - செற்றிடுந் - வேதநூல் - நிர்மல - பாரத - தூத்திரை - தேவர்கள் - நீரதன் - இந்நாள் - சாத்திரத் - திண்மையை - மற்றிதைப் - மாய்த்திட - பிச்சைவாழ் - ஆட்சியி - சோதரர் - பாசமே - ஆரியர் - மாய்நாட் - தேவிதாள் - நம்மினோ - வீமனும் - செற்றினி - உருளையி - வானுறு - ஆட்டினைக் - தவத்தினில் - இன்னவர் - மெய்யினில் - சுற்றமிங் - சோர்வோடு - செறுத்தினி - தம்மொடு - பெரும்பதத் - அறமே - இசையுநற் - பிறப்பினில் - இராமலிங்க - களக்கமுறும் - சுயராஜ்யம் - நந்தனார் - தொண்டு - ஜாதிச் - அச்சம் - கப்ப - ஒற்றுமை - சேர்ந்து - வெள்ளை - நாடு - சேனை - புதிய - ஓய் - ஓய் - முன்னறி - சுதந்திரம் - வெள்ளை - நாம் - நாம் - திலகன் - தேசத்தில் - பட்டம்பெற் - சீமைத் - நந்தன் - அன்னியர் - மன்னிய - இலகு - வெய்ய - காவலர் - காந்தன - நாட்டி - கூட்டம் - கோழைப்பட்ட - அடிமைப் - தொண்டொன் - எங்கும் - சுட்டு - சொந்த - வந்தே - பொழுதெல்லாம் - நாங்கள் - பார - ஒற்றுமை - சதையைத் - நெஞ்சில் - கூட்டத்தில் - சொந்த - கண்கள் - யந்திர - உப்பென்றும் - தேவியர் - மாதரைக் - தேவி - அச்சமும் - ஊக்கமும் - மானம் - சிந்தையிற் - பழமை - நாட்டில் - சொந்த - பஞ்சத்தும் - தாயைக் - வாழ்க - அடிமை - கொடியவெந் - தன்னுயிர் - நெருங்கிய - ஆயிரத் - ஞானப் - பாஞ்சா - புன்னகைப் - திருமொழி - ஆக்கினை - திருமுடி - சிங்கக் - குமுறுதல் - நெஞ்சினைக் - ஆங்கிருந் - புன்னகை - வெளிப்போந் - மானுடர் - எவனுளன்!" - இங்ஙன - வாட்குத்து - கொடுமைசேர் - சொர்க்கமுற் - ஜயஜய - ஐவர்கள் - நடுக்கம் - தாய்மணி - குருகோ - முத்தர்தம் - வீரமுஞ் - எழுப்பிடுங் - முன்னவ - ஆயிரத் - அரியா - இரும்புச் - கொலுமுனர் - தவமுடை - நாடனைத் - பெற்றார் - சீடர்காள்! - தருமம் - இரும்புமுத் - குடியர - அவனடி - முன்னாலில் - அவ்வறிஞ - கல்வியைப் - மாதா - எண்பஃதாண் - பாபேந்திரியஞ் - வீழ்த்தல்பெறத் - மண்ணாளு - இன்னாத - வாழ்க - நாலுதிசையும் - கல்வி - துன்பமென்னும் - நாம - நெஞ்ச - வீர - விண்ணகத்தே - ஒருமனிதன் - பேரன்பு - நாடிழந்து - வேதமுனி - ஆசைக் - அன்றிலைப்போன் - வீடும் - ஆதிமறை - சிந்துவெனுந் - ஐம்புலனை - நல்லறத்தை - கன்னாணுந் - கன்ன - ஆரியர்தம் - வீமன் - சீக்கரெனும் - ஆரியர் - என்னருமைப் - ஏதெல்லாம் - என்னை - தொண்டுபட்டு - எத்தனை - வேளாளன் - பேரருட் - ஈசனிங் - மாசறு - தீயன - மற்றை - வலியிழந் - வேற்று - கடவுளிந் - சமைதலுக் - கருமமுஞ் - என்னுடனொத்த - இவருடன் - உயருமிந் - எங்கள்நாட் - இன்றும் - பேசி - அறத்தினால் - வண்மையால் - மானத்தால் - வீரத்தால் - துணிவினால் - வெருளுத - யாருக்கே - வேள்வியில் - விளக்கொளி - ஜார் - இரணியன்போ - உழுதுவிதைத் - இம்மென்றால் - இமயமலை - குடிமக்கள் - கரும்புத் - கரும்புத் - பெண்ணென்று - நாட்டை - நெஞ்சம் - தேசிய -