செந்தமிழ்.org

பாண்டியன் பரிசு

தமிழ் சீர்மிகுத்த - மண்ணதிர - கதிர்நாட்டின் - இயல் - அழகிய - அமைதிகுடி - கதிர்நாட்டின் - என்கண்ணுக் - இந்நாட்டை - என்றுபல - திட்டமிட்டான்! - என்அண்ணன் - துணையாக - இயல் - கோட்டைவா - என்ஆத்தா - வடக்கிருந்த - கனல்நிகர்த்த - என்செய்வார் - ஏறிவந்தான் - இயல் - அண்ணன்எங்கே! - பகைப்படையின் - இயல் - போர்செய்து - நின்றிருந்த - இயல் - கொலைவாளும் - அணைத்திட்டாள்! - அனைவருள்ளும் - முகமறைத்த - இயல் - வேழவனின் - நிலவறையால் - எப்புறத்தும் - அரசர்தமைக் - இயல் - வாள்தொங்க - மைத்துனனை - கதிர்நாட்டைப் - உயிர்போன்றாய்! - இயல் - எனஉரைத்தான்; - என்றுரைத்தான்! - இயல் - கரியஉடை - அரசனிது - இயல் - அன்னத்தை - நானறியேன் - அன்னத்தின் - இயல் - ஆத்தாவை - நாளும்எனைக் - நல்லாரின்பெருநிலையும் - நான்செத்த - இயல் - அரசனுரைத் - அதுவிருந்தால் - அந்நாளில் - வணங்குகின்றேன் - இயல் - கதிர்நாடு - ஒருபிள்ளை - ஒருவனிடம் - நானும்என் - கணக்காயர் - இடுகாட்டில் - இயல் - என்றுரைத்தான். - வீரப்பன் - நான்திறந்து - ஆண்டவரே - நீங்களெலாம் - இயல் - சீனியெனும் - பெருமைமிகு - கதிர்நாட்டின் - இயல் - உன்அன்னை - ஐயாவே - இருகைகூப் - போமாறு - பொறுத்திருப்பார் - இயல் - புல்லுாரிற் - அன்னத்தின் - அருமைமகள் - எதிரெதிரே - நானிருந்தேன் - பழநாள்பாண் - இயல் - வௌியினிலே - நிலையாவும் - ஐயகோ - உடன்பிறந்தா - ஒப்புரைக்க - ஊராளும் - இயல் - எனத்துடித்தாள். - இந்நேரம் - இயல் - பலகுதிரை - இயல் - அன்னத்தை - கண்ணெடுத்தும் - இயல் - வேலவனைக் - எங்கிருந்து - இயல் - ஆலடியில் - என்னையவன் - இயல் - ஒளிவிளக்குப் - என்னருமைப் - நரிக்கண்ணன் - இருவேந்தர் - இவ்விளைய - இயல் - வியப்புற்றான்; - அப்போதே - இயல் - பின்னும்அவன் - கூறுகநின் - இயல் - கதிர்நாட்டை - பழநாளிற் - இயல் - வேழமா - ஆளியெனும் - இயல் - இளவஞ்சி - வாள் - இயல் - ஓடுகபாண் - அந்நேரம் - ஆத்தாவும் - இயல் - முன்போல - திடுக்கிட்டார் - இயல் - கணக்காயர் - இயல் - அரசநெடுந் - இயல் - ஆண்என்று - படையாளிற் - பிள்ளையெங்கே - மண்காண - இயல் - திகழ்வேழ - நாடிழந்தாள்; - பின்னறிவாய் - இயல் - அன்னத்தைக் - நரிஇவ்வா - இயல் - முன்பாண்டு - காற்றுக்கும் - இயல் - இம்முடிவை - எனக்கேட்டான் - பகையாளி - கூழையே - ஒத்தஅன்பால் - இன்பம்வரும் - என்றுபல - அன்னத்தின் - கதிர்நாட்டின் - முழக்கத்தை - இயல் - நிலவெரிக்கும் - வீரப்பக் - இயல் - பெரியார்வாய்ச் - என்அப்பன் - தேனாலும் - எவ்வளவோ - மணந்துகொண்டால் - மனைவிஎன்றும் - இவ்வகையாய்ப் - மாமியார் - மணவீட்டின் - இவையெல்லாம் - ஏன்வெட்கப் - பிள்ளைகளைத் - சிரிக்கின்ற - இயல் - சிரித்திருந்த - தேன்வெறுக்கும் - பேழையினை - நமைச்சேர்ந்த - பெரும்பாலும் - ஆம்! - இயல் - ஒளிவிளைக்கும் - ஆழ்ந்தடிக்கும் - இதுமட்டும் - வாலிருந்த - அவனோடக் - அத்தெருவில் - முன்நடப்போர் - இயல் - நாடுமுழு - சீனிஎனும் - நினைக்கையிலே - நன்செய்வாய்ச் - இயல் - விழிப்புனலில் - நீர்தேங்கும் - தேங்கிநிற்கும் - இயல் - கிழக்கினைநோக் - தம்மாலா - இயல் - விடை"யென்று - கண்ணேஎன் - நனைந்தகுழ - இயல் - ஆத்தாவே - ஒருசற்றும் - எனைஈன்ற - இழந்தபாண் - பேழையின - மாத்தீயன் - இயல் - செய்யாற்றின் - மாட்சியுறும் - இருட்டறையில் - எல்லார்க்கும் - என்றுரைத்தான் - வீடெல்லாம் - மூட்டையொடு - அரண்மனையின் - அஞ்சவைக்கும் - கொண்டுவந்த - இயல் - அமைச்சன்மக - அன்னத்தைத் - என்தந்தை - என்னநீ - ஒளியேனும் - விழிபார்க்க - மன்றிரண்டு - எத்தடையும் - கூடுவிட்டுத் - இடக்கையோ - ஆத்தாவின் - போவிரைவில்" - ஊருக்குள் - உன்னகத்தை - திங்களிடம் - என்பொருட்டு - மின்னையும்பன் - நலங்கெடவே - கூப்புங்கை - கரும்பல்ல; - இத்தனைநாள் - நற்பேழை - வேழவனும் - அப்பேழை - இயல் - தென்மலையில் - தட்டுப்பட் - தெருத்தோறும் - இயல் - ஓடிக்கொண் - பண்டிருந்த - நீர்அடையும் - இயல் - அகல்வானில் - மீதுயர்ந்த - கிளிக்கழுத்தின் - அடுக்கிவைத்த - தீங்கைஇனிப் - விழியில்லை; - இயல் - நனவுலகில் - துவராடை - இயல் - வெண்தாடி - விரைந்தெழுந்தே - பெரியானைக் - இயல் - தென்மலையில் - ஓடினான் - நரிக்கண்ணன் - வடதிசையைத் - இயல் - அரண்மனையில் - ஆளுயரம் - சிரித்துவிளை - துறவுடையார் - கரும்பெடுத்துப் - பிள்ளைநிலை - இயல் - மற்றுமொரு - நீலியவள் - இயல் - ஓதுகின்றான் - முன்வந்த - வாட்படையும் - ஆள்பிடிக்கு - எம்சொத்தே - அன்னத்தை - ஒருதுறவி - வட்டிலிட்ட - இயல் - சென்றடைந்த - ஆனையூர் - இயல் - பூதத்துக் - அரண்மனையில் - இங்கிருந்தே - இயல் - அரண்மனையை - இன்றிரவு - துறவியார் - என்றவுடன் - பறந்ததுவே - கணக்காயர் - இயல் - வஞ்சியவள் - முதலிலொரு - அஞ்சவைக்கும் - இழந்தானோர் - இயல் - சேறுண்டு - வாளெடுப்பீர் - இயல் - ஞாயிற்றின் - நாற்புறத்தும் - இயல் - தீப்பட்ட - தேரோடு - பூதமெனச் - இயல் - சன்னலிலே - விண்ணிடையே - தேனைப்போல் - பயிரடைந்த - திருந்தாதோ - கொம்பென்றால் - பொன்னிழையால் - ஆடப்போம் - வடிந்ததுவே - அரசனிது - தொல்லைஇனிக் - வேழவனோ - இயல் - எவரெதனைச் - சிறுகுடிலில் - இடைத்துகிலால் - வாயோரம் - நான்குநாள் - எனத்துடித்தே - கணக்காயர் - ஆயினும்நான் - அன்பாகப் - மகிழ்ச்சிக்கோர் - நாளைக்குப் - இயல் - வீடடைந்தான் - எவனேனும் - ஆலடியில் - ஆளொருவன் - இயல் - சீழ்க்கையடித் - கணக்காயர் - பறந்ததுவே - தன்னருமைப் - இயல் - துறவியிடம் - அவ்வேழ - நரிவாழ்வு - குடிசையிலே - இயல் - சேயிழையாள் - அன்னத்தைச் - இயல் - இக்கொடிய - ஐயகோ - இயல் - எங்குள்ளாய் - பிணமேடு - சிவப்பாம்பல் - படித்ததுண்டு; - பிறக்கமுடி - மோதல் - வெண்ணிலவை - கடைவிழியில் - இயல் - புதைத்தாரோ - இயல் - சீ! - பேன்நாறி - உடல்சுமக்கும் - கண்ணுக்கு - மாவடுவென் - தேன்பாதி - இருளெல்லாம் - தாய்க்கேனும் - பெண்ணினத்தைத் - இயல் - முதுவையம்! - திகழ்வேலன் - ஆம்"என்றான் - தெங்குபெருங் - இயல் - உம்அன்னை - நானிறந்து - இயல் - என்னிடத்தில் - நானில்லை - வேழவனின் - வெற்றியெல்லாம் - தெருவெல்லாம் - அரசிருக்கைப் - தமிழ்க்கவிஞர் - மணித்தவிசில் -