செந்தமிழ்.org

பத்திரகிரியார் சித்தர் பாடல்கள்

தமிழ் ஆங்காரம் - நீங்காச் - தேங்காக் - ஓயாக் - மாயாப் - காயா - சேயாய்ச் - பேய் - கால்காட்டிக் - பெண்ணினல்லார் - வெட்டுண்ட - ஆறாத - தந்தை, - மன்னுயிரைக் - பாவி - உளியிட்ட - வேடிக்கையும் - பட்டுடை - ஆமைவரும் - தண்டிகையும், - அத்தன் - ஒழிந்த - அற்பசுகம் - கருப்படுத்தி - தூண்டு - தூரியினில் - எண்ணூறு - அவவேடம் - அண்டருக்காய் - பன்றி - தித்திக்கும் - வேதாந்தவேதம் - மற்றிடத்தைத் - இன்றுளோர் - கஞ்சா - செஞ்சலத்தினால் - கும்பிக்கு - ஆடுகின்ற - நவசூத் - பரந்து - இம்மைதனில் - உப்பிட்ட - சேவைபுரிந்து - காண்டத்தை - சோற்றுத் - தொடக்கைச் - ஆசைவலைப் - கூறரிய - புல்லாய் - தக்கும்வகைக்கு - பருவத் - தெரிவையுறும் - வம்படிக்கும் - பற்றற்று - சல்லாப - மருவும் - தன்கணவன் - கூடிப் - எவ்வனத்தின் - கண்ணால் - ஆகம் - நீரில் - அன்பை - கருவின் - தெள்ளத் - ஆதார - மண்வளைந்த - அப்புப் - மூன்று - வாயு - வட்டவழிக்குள்ளே - உச்சிக் - பாராகிப் - கட்டறுக்க - கள்ளக் - அட்டகாசம் - அறிவுக் - பூதம் - தோன்றாசை - புன்சனனம் - நட்ட - நானே - அடர்ந்த - ஐந்து - இனமாண்டு - அமையாமனம் - கூண்டுவிழும் - ஊன் - கெட்டுவிடும் - தோல் - வாயோடு - காசினியெலாம் - ஒலிபடரும் - இடைபிங் - மூலநெருப்பைவிட்டு - ஆக - பஞ்சரித்துப் - மலமும் - ஓடாமல் - அஞ்ஞானம் - வெல்லும்மட்டும் - மேலாம் - எண்ணாத - என்னை - ஆறு - ஆணவ - மும்மலமும் - முன்னை - கண்ணின் - கனவு - ஆர் - நினைக்கும் - முப்பாழும் - சீ - வவ்வெழுத்தும் - எழுத்தெல்லாம் - அருளாய் - நான் - என் - ஒளியில் - ஒளிஇட்ட - காந்தம் - பித்தாயம் - ஒழிந்த - ஆதிகபிலர் - சூதும் - ஆசைவலைப் - கல்லாய் - தக்கும் - தூரோடு - பாகம் - ஓரின்பம் - காரணமாய் - ஆயும் - குறியாகக் - மத்தடுத்து - சாவாமல் - என்னை - உள்ளம் - வாசித்தும் - பன்னிரண்டு - நாட்டுக்கால் - பாற்சுவைப் - பல - காமக் - உதயச் - வேதாந்த - பட்டம் - அட்டாங்கயோகம் - ஒட்டாமல் - பாசத்தை - ஆசார - பல்லாயிரம் - ஆதிமுதல் - சாத்திரத்தைச் - அல்லும் - இயங்கும் - ஊனாகி - என்னை - இன்னதென்று - மனதைஒரு - என்னை - கடத்துகின்ற - நின்றநிலை - பொன்னும் - கூட்டில் - கடலில்ஒளித்திருந்த - அருணப் - பொன்னில் - நாயிற் - சூரியகாந்தி - இரும்பினில் - கருக்கொண்ட - வீடுவிட்டு - கடைந்த - இருளை - மின் - கண்ட - பூணுகின்ற - செம்பில் - ஆவியும் - ஊமை - சாகாச் - நிட்டைதனை - வெட்டவெளி - எங்கும் - உண்டதுவும் - ஈம்என்று - சத்தம் - போக்கு - நான் - அறிவை - நீடும் - தித்தி - நயனத்திடை - அருவி - மீனை - பொல்லாத - வெட்ட - பேரறிவிலே - அத்துவிதம் - நான்நின்ற - எள்ளும்கரும்பும் - அன்னம் - அந்தரத்தில் - பிறப்பும் - மன்னும் - ஆசை - தன்உயிரைக் - சேற்றில் - என் - தன்னை - என்னை - தன்னையும் - இணை - ஆட்டம்ஒன்றும் - முன்னை - கள்ளுண்டவர்போல் - நான் - தான் - உற்ற - ஏடலர்ந்து - ஐயாறும் - காட்டும்அருள் - நான் - எவர் - உற்றுற்றுப் - விளங்குகின்ற - என்னையே - மாயத்தை - ஐஞ்சு -