செந்தமிழ்.org

நாலடியார்

தமிழ் உடாஅதும் - அறத்துப்பால்
- துகள்தீர் - யானை - நின்றன - என்னானும் - இழைத்தநாள் - தோற்றம்சால் - செல்வர்யாம் - உண்ணான் - உடாஅதும் - நரைவரும் - நட்புநார் - சொல்தளர்ந்து - தாழாத் - எனக்குத்தாய் - வெறியயர் - பனிபடு - பருவம் - மற்றறிவாம் - ஆட்பார்த் - மலைமிசைத் - வாழ்நாட் - மன்றம் - சென்றே - கணம்கொண்டு - நார்த்தொடுத் - படுமழை - யாக்கையை - புல்நுனிமேல் - கேளாதே - அகத்தாரே - ஆவாம்நாம் - வினைப்பயன் - அரும்பெறல் - கரும்பாட்டிக் - இன்றுகொல் - மக்களா - உறக்கும் - வைகலும் - மான - மாக்கேழ் - தோல்போர்வை - தக்கோலம் - தெண்ணீர்க் - முல்லை - குடரும் - ஊறி - பண்டம் - கழிந்தார் - உயிர்போயார் - விளக்குப் - நிலையாமை - இல்லம் - துன்பம் - கொன்னே - மாண்ட - ஊக்கித்தாம் - தம்மை - மெய்வாய்கண் - துன்பமே - மதித்திறப் - தண்டாச் - காவா - நேர்த்து - இளையான் - கல்லெறிந் - மாற்றாராய் - நெடுங்காலம் - உபகாரம் - கூர்த்துநாய் - கோதை - நேரல்லார் - காதலார் - அறிவ - வேற்றுமை - இன்னா - பொ஢யார் - வற்றிமற் - இன்பம் - தான்கெடினும் - அச்சம் - அறம்புகழ் - புக்க - காணின் - செம்மையொன் - பல்லா - அம்பல் - பரவா, - அம்பும் - ஊருள் - இல்லா - முன்னரே - நடுக்குற்றுத் - இம்மி - மறுமையும் - நடுவூருள் - பெயற்பால் - ஏற்றகைம் - இறப்பச் - கடிப்பிடு - பல்லாவுள் - உருவும் - வளம்பட - உறற்பால - தினைத்துணைய - பல்லான்ற - இடும்பைகூர் - அறியாரும் - ஈண்டுநீர் - சிறுகா - இசையா - தக்காரும் - காலாடு - விடுவிலா - நல்லாவின் - இடம்பட - தம்மை - ஆவே - யாஅர் - தாஞ்செய் - துக்கத்துள் - இரும்பார்க்குங் - அக்கேபோல் - நெருப்பழல் - பொ஢யவர் - சான்றோ - யாஅர் - உள்ளத்தான் - ஓக்கிய - மனைப்பாசம் - குஞ்சி - இம்மை - களர்நிலத் - வைப்புழிக் - கல்வி - தோணி - தவலருந் - கனைகடல் - கல்லாரே - அலகுசால் - உடுக்கை - சான்றாண்மை - இருக்கை - நல்லவை - கல்லாமை - இனநன்மை - செய்கை - ஒருபுடை - செல்லா - எற்றொன்றும் - அங்கண் - இசையும் - நரம்பெழுந்து - செல்வுழிக் - புல்லா - கடித்துக் - கள்ளார், - பிறர்மறை - பன்னாளும் - உடையார் - பொறுப்பரென் - பொன்னே - அவமதிப்பும் - வி஡஢நிற - எம்மை - நளிகடல் - மன்னர் - தொ஢யத் - கல்லாது - பொ஢யார் - அறியாப் - அறிமின் - அடைந்தார்ப் - இறப்ப - ஊரங் - ஒண்கதிர் - பாலோ - கொல்லை - நிலநலத்தால் - மனத்தான் - ஈத - இற்சார்வின் - மறுமைக்கு - உறைப்பருங் - உறுபுனல் - பெருவரை - இசைந்த - மெல்லிய - கடுக்கி - முற்றுற்றும் - கோளாற்றக் - ஆடுகோ - உறுபுலி - இசையா - நல்ல - ஆற்றும் - சிதலை - ஈனமாய் - தீங்கரும் - பெருமுத் - வயாவும் - அழன்மண்டு - அடுக்கல் - உலகறியத் - இன்னர் - பொற்கலத்துப் - நாள்வாய்ப் - முட்டிகை - நறுமலர்த் - விருப்பிலார் - கருத்துணர்ந்து - இற்பிறப் - யானை - பலநாளும் - கோட்டுப்பூப் - கடையாயார் - கழுநீருள் - நாய்க்கால் - தெளிவிலார் - மாணஇப் - நல்லா - செறுத்தோ - இறப்பவே - மடிதிரை - இன்னா - இன்னா - இலங்குநீர்த் - ஏதிலார் - தமரென்று - குற்றமும் - செறிப்பில் - சீ஡஢யார் - நுண்ணுணர்வி - பெருகுவது - செய்யாத - ஒருநீர்ப் - முற்றற் - முட்டுற்ற - ஆன்படு - உருவிற் - பகைவர் - நளிகடல் - எந்நிலத்து - வேம்பின் - கடல்சார்ந்தும் - பராஅரைப் - உணர - நன்னிலைக்கண் - கரும - கருமமு - நுண்ணுணர் - பல்லான்ற - கல்லென்று - கல்லாது - புல்லாப்புன் - கற்றறிந்த - பன்றிக்கூழ்ப் - பாலால் - பொழிந்தினிது - கற்றா - அருகல - அள்ளிக்கொள் - மல்கு - புணர்கடல்சூழ் - நல்லார் - நாறாக் - நயவார்கண் - வலவைக - பொன்னிறச் - ஓதியும் - நட்டார்க்கும் - எத்துணை - துய்த்துக் - கொடுத்தலும் - எறிநீர்ப் - எனதென - வழங்காத - தனதாகத் - இரவலர் - ஈட்டலும் - அத்திட்ட - நீ஡஢னும் - கல்லோங் - உண்டாய - பிறந்த - உள்கூர் - நீர்மையே - இட்டாற்றுப் - கடகம் - ஆர்த்த - திருமதுகை - என்பாய் - யாமாயின் - இம்மையும் - பாவமும் - மல்லன்மா - கடையெலாம் - நல்லர் - நச்சியார்க் - கடமா - நம்மாலே - இழித்தக்க - இல்லாமை - திருத்தன்னை - கரவாத - இன்னா - என்றும் - புறுத்துத்தன் - ஒருவ - பழமைகந் - மெய்ஞ்ஞானக் - நாப்பாடம் - சொற்றாற்றுக் - கற்றது஡உ - வென்றிப் - பாடமே - பெறுவது - புத்தகமே - பொழிப்பகல - இற்பிறப் - அருளின் - அவ்வியம் - இமைக்கும் - உளநாள் - எய்தி - மூப்புமேல் - தாமேயும் - சிறுகாலை - வெறுமை - என்னேமற் - கொலைஞர் - பெருங்கட - குலந்தவம் - கன்னனி - பெறுவதொன் - தங்கள் - ஆகா - நல்லவை - விழைந்தொருவர் - கற்றனவும் - கப்பி - காழாய - பெருநடை - தினையனைத்தே - பொற்கலத் - சக்கரச் - மைதீர் - கடுக்கெனச் - பழைய - கொய்புல் - ஆர்த்த - செழும்பெரும் - கணமலை - கோடேந் - தளிர்மேலே - மலைநலம் - ஒருநன்றி - ஏட்டைப் - இன்றாதும் - நீருள் - மழைதிளைக்கு - வழக்கெனைத்து - எறியென் - கடியெனக் - தலையே - கல்லாக் - செந்நெல்லா - உடைப்பெருஞ் - இனியார்தம் - புதுப்புனலும் - விளக்கொளியும் - அங்கோட் - அங்கண் - ஆணமில் - பாம்பிற் - பொத்தநு஡ற் - ஆமாபோல் - ஏமாந்த - ஊறுசெய் - உள்ளம் - அரும்பெறற் - குடநீரட் - நாலாறும் - கட்கினியாள், - எஞ்ஞான்றும் - உள்ளத் - கருங்கொள்ளும் - கொடியவை - சாய்ப்பறிக்க - அரும்பவிழ் - முயங்காக்காற் - தம்மமர் - கம்மஞ்செய் - செல்சுடர் - கண்கயல் - அரக்காம்பல் - ஓலைக் - கடக்கருங் - முலைக்கண்ணும் -