செந்தமிழ்.org

திருவள்ளுவர் ஞானம்

தமிழ் அண்டம்பிண்டம் - கட்டளைக் - தரவு - வையமதி - கட்டளைக் - எழுவகைத் - எந்நா - யோனிக்குளாசை - நேரிசை - ஞானமறிந் - சுழியறியார்க் - வேத - முதலிருந்த - காயசித்தி - கல்லுப்பின் - என்றும்இந் - உப்பின் - அஞ்சுபஞ்ச - எண்சாணாந் -