செந்தமிழ்.org

திருமூல நாயனார் ஞானம்

தமிழ் அடியாகி - அதுவாகி - மூலமெனு - அரிந்ததுவுந் - நோக்கமுடன் - ஆசானு - எய்தரியா - காண்பதுதான் - தெளிவரிய -