செந்தமிழ்.org

சிலப்பதிகாரம் மதுரை

தமிழ் திங்கள்மூன் - பவகா - தொடிவளைத் - வட்டிகைப் - வேண்டிய - அந்நெறிப் - காவுந்தி - நீபோ - கானுறை - பால்வகை - பாத்தரும் - தாமரைப் - கூற்றுறழ் - வழங்குவில் - நடுவூர் - கலையமர் - சுட்டுத் - முளைவெண் - கருவில் - வண்ணமுஞ் - கோடும் - கணவனோ - பேதுறவு - பவள - கரியின் - தலைமிசை - ஆய்கலைப் - கொம்பர் - பொற்றொடி - ஆய்தொடி - கரியதிரி - வாள்வரி - பகலொளி - படுங்கதி - தாதுசேர் - புலவர் - கொடுவரி - வேனல் - தீதுதீர் - உட்புலம் - வருந்தினை - கோசிக - ஏவ - பெரும்பெயர் - வீழ்துய - மண்ணுடை - போதவிழ் - ஏட்டகம் - கையறு - கெற்பயந் - செந்திறம் - நாவிக் - பல்வேறு - பின்னையும் - வாரிக் - விரிமலர் - விலங்குநிமிர்ந் - பரிமுக - ஐய - புறஞ்சிறை - ஊர்காண் - குறுங்கண் - வெங்கண் - என்றூழ் - பொற்றொடி - செங்கயல் - கூடிய - அரும்பெறல் - வளைதரு - ஏகையும் - ஒருமைத் - சாத - கூலங் - மதுரை - தாழ்நீர் - தமர்முதற் - வேந்துறு - நாம - நண்ணுவழி - விஞ்சையிற் - செம்பொன் - பாகுகழிந் - மையிருங் - வடதிசைப் - மாட - இப்பொரு - தீத்திறம் - பத்தினி - கட்டிய - ஒழிக - இம்மைச் - காவல் - கனவு - புறஞ்சிறை - தாதையைக் - தாயும் - நீணில - திருவில் - ஏதம் - தானஞ் - பண்டைப் - இட்ட - செறிவளை - கோலும் - கொலைக்களக் - தன்குலம் - காவலன் - கோப்பெருந் - கூடன் - வீழ்ந்தனன் - தாழ்பூங் - பொய்வினைக் - பெரும்பெயர் - இந்திரன் - மாதர் - குண்டோ - உரிய - காலை - உரைப்பாட்டு - மறிதெறித் - வேரி - முல்லையம் - நற்கொடி - பூவைப் - ஈங்குநம் - அறுவை - கையி - பயிலிதழ் - மன்னன் - கடல்வண்ணன் - இரண்டடியான் - விரிகமல - குரவை - எல்லாவோ
- நண்பகற் - வஞ்சமோ - கரையாமல் - திங்கள் - மன்பதை - அறனென்னும் - காணிகா
- காய்கதிர்ச் - ஊர்சூழ் - விடுங்கொடி - மணிநடுங்க - மான்மதத்தின் - கோப்பெருந் - இறைமுறை - தென்னம் - வெற்றிவேற் - செற்றனள் - வாயில் - எள்ளறு - பெரும்பெயர்ப் - என்காற் - நற்றிறம் - கண்ணகி - மன்பதை - இணையடி - ஆவி - முன்னிறுத்திக் - மன்னன் - மணல்மலி - தானோர் - வண்டல் - தந்தைக்குத் - பட்டாங் - யானமர் - விட்டா - பாயெரி - பொற்றொடி - அழற்படு - கலிகெழு - உரக்குரங்கு - செப்புவா - வால்நரைக் - பண்ணுக்கிளை - காதலற் - மதுரா - வலமருங்கு - கொற்கைக் - முன்னிலை - ஆரஞ - வருந்திப் - மறைநா - மடங்கெழு - இழுக்கந் - மன்றத் - உச்சிப் - திருநிலை - வலவைப் - நீடுநிலை - நாவலங் - பாசிலை - கடற்கடம் - தளர்நடை - ஆலமர் - முத்தப் - புலந்தனள் - அறியா - சிறைப்படு - உரைசால் - செருவல் - ஒற்றன் - கொலைத்தலை - ஈனோர் - அவல - வாடா - ஒடியா - நேரத் - புரைதீர் -