செந்தமிழ்.org

சிலப்பதிகாரம் பூம்புகார்

தமிழ் குணவாயில் - அமரர்க்கு - யான்அறி - ஆடிய - மன்பெரும் - கண்டனன் - கொலைக்களப் - பலர்புகழ் - வெள்ளியம் - முந்தைப் - ஈர்ஏழ் - உரைசால் - முடிகெழு - அந்தி - கனாத்திறம் - அடைக்கலக் - அழல்படு - இவ்வா - குணவாயில் - மேரு - வீங்குநீர் - பொதுஅறு - நாகநீள் - போதில்ஆர் - பெருநிலம் - மண்தேய்த்த - இருபெருங் - முரசுஇயம்பின - சாலி - சாந்தினர் - காதலற் - உப்பாலைப் - ஒருங்குதொக் - கயமலர்க் - வயற்பூ - திரிதரு - விரைமலர் - கதிர்ஒருங் - தீராக் - பெரியோன் - மூவா - அம்சுடர் - நல்நீர்ப் - உடன்உறைவு - எல்அவிழ் - திங்கள்முத்து - பெருங்குடி - உலவாக் - விருந்து - வெண்பா - பிறப்பிற் - சூழ்கடல் - ஆடலும் - வாரம் - யாழும் - தேசிகத் - அசையா - இசையோன் - பண்ணே - ஏங்கிய - சொல்லிய - பண்அமை - இன்புற - ஓர்ஏழ் - தளராத் - வம்புஉறு - முன்னதன் - யாழ்மேற் - மண்ணகம் - தோற்றிய - கண்இடை - அரைசொடு - வாரம் - வந்த - பின்னையும் - மாலை - வெண்பா - முழுநீர் - வலம்படு - மழலைத் - இளையர் - மீன்அரசு - நிலவுப்பயன் - குணதிசை - பைந்தளிர்ப் - காவிஅம் - கொடுங்குழை - மைஇருங் - கூதிர்ப் - துணைபுணர் - விலங்கிநிமிர் - காண்வரு - அரைஇருள் - உலகுவிளங்கு - கலம்தரு - பட்டினும் - வளம்தலை - பாசவர் - பொன்செய் - வழுஇன்றி - பீடிகைத் - திருமணி - பூவிலை - இருந்துபுறம் - கடைகால் - தேவர் - பெருநில - மருவூர் - கல்உமிழ் - நற்பலி - வாளும் - பகைவிலக் - நுண்வினைக் - கொட்பின் - சுழல - உரைநூல் - மங்கல - மேவிய - புண்ணிய - நால்வகைத் - எண்அருஞ் - நாள்மகிழ் - அங்கண் - உள்வரி - எழுதுவரி - கள்உக - கடலாடு - கயிற்கடை - உருகெழு - கோடிபல - வேலை - இலங்குநீர் - பொய்தல் - வேறுவேறு - வருந்துபு - வேறு - உழவர் - காதலர் - வேறு - வலைவாழ்நர் - வேறு - எறிவளைகள் - புலவுமீன் - வேறு - திரைவிரி - வளைவளர் - வேறு - கொடுங்கண் - ஓடும் - வேறு - புன்னை - கள்வாய் - வேறு - கட்டுரை - வேறு - பூவர் - வாழி - வேறு - மறையின் - உண்டாரை - வேறு - தம்முடைய - புன்கண்கூர் - புள்இயல்மான் - நேர்ந்தநம் - நேர்ந்தநம் - வேறு - வாரித் - புலவுற்று - வேறு - கதிரவன் - பறவைபாட்டு - வேறு - கானல் - அன்னம் - வேறு - வேறு - வேறு - பிரிந்தார் - பையுள்நோய் - வேறு - வேறு - மன்னன் - புகர்அறு - மாமலர் - கொங்கை - நன்பால் - பிழையா - வரன்முறை - நால்வகைச் - வெண்பூ - ஒருதனிச் - மன்உயிர் - தணந்த - தளைவாய் - கோவலற்கு - மாதர் - நாகுஇள - கிளிபுரை - கலம்பெறா - மின்இடை - கண்டவர்க்கு - காலைகாண் - பால்விக்கிப் - உச்சிக் - ஏசும் - இடுபிணம் - குயில்பொதும்பர் - தாயத்தா - நீவா - கண்ணகி - பிடித்தனன் - ஊர்க்குஉற்ற - பொய்த்தாய் - தாம்இன் - கோவலன் - இலம்பாடு - மாட - நாடுகாண் - பழிப்புஅருஞ் - ஓங்குநீர்ப் - கழாஅமயிர் - வெங்கள் - ஆர்வ - பொங்கழி - இலங்குஒளிச் - ஒழிகென - பரமன் - போதார் - பொருள்இல் - பவம்தரு - காமனும் - எள்ளுநர் - அறியா - ஒடியா - பரந்துஇசை - ஊரகத் -