செந்தமிழ்.org

வாலைக்கு

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
வாலைக்கு மேலான தெய்வமில்லை மானங்
காப்பது சேலைக்கு மேலுமில்லை
பாலுக்கு மேலான பாக்கியமில்லை வாலைக்
கும்மிக் மேலான பாடலில்லை.