செந்தமிழ்.org

வகார

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
வகார மானதே ஓசையாச்சே அந்த
மகார மானது மாய்கையாச்சே
சிகார மானது மாய்கையாச்சே இதைத்
தெளிந்து பாரடி வாலைப்பெண்ணே!