செந்தமிழ்.org

மேல்வீடு

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
மேல்வீடு கண்டவன் பாணியடி விண்ணில்
விளக்கில் நின்றவன் வாணியடி
தாய்வீடு கண்டவன் ஞானியடி பரி
தாண்டிக் கொண்டான்பட் டாணியடி.