செந்தமிழ்.org

முச்சுடரான

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
முச்சுடரான விளக்கி னுள்ளே மூல
மண்டல வாசி வழக்கத்திலே
எச்சுடராகி அந்தச் சுடர் வாலை
இவள்விட வேறில்லை வாலைப்பெண்ணே!