செந்தமிழ்.org

மாமிச

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
மாமிச மானால் எலும்புண்டு சதை
வாங்கிஓடு கழன்று விடும்
ஆமிச மிப்படிச் சத்தியென்றே விளை
யாடிக் கும்மி அடியுங்கடி.