செந்தமிழ்.org

பஞ்சை

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
பஞ்சை பனாதி யடியாதே அந்தப்
பாவந் தொலைய முடியாதே
தஞ்சமென்றோரைக் கெடுக்காதே யார்க்கும்
வஞ்சனை செய்ய நினையாதே.