செந்தமிழ்.org

நூல்

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
நூல்

கும்மி

தில்லையில் முல்லையி லெல்லையுளாடிய
வல்லவள் வாலைப்பெண் மீதினிலே
சல்லாபக் கும்மித் தமிழ்பா டவரும்
தொல்லைவினை போக்கும் வாலைப்பெண்ணே!