செந்தமிழ்.org

நாட்டத்தைக்

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
நாட்டத்தைக் கண்டா லறியலாகு மந்த
நாலாறு வாசல் கடக்கலாகும்
பூட்டைக் கதவைத் திறக்கலா கும்மிது
பொய்யல்ல மெய்யடி வாலைப்பெண்ணே!