செந்தமிழ்.org

நகார

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
நகார திட்டிப்பே ஆனதனால் வீடு
வான வகார நயமாச்சு!
உகார முச்சி சிரசாச்சே இதை
உற்றுப் பாரடி வாலைப்பெண்ணே!