செந்தமிழ்.org

சிவன்ற

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
சிவன்ற னடியாரை வேதியரை சில
சீர்புல ஞானப் பெரியோரை
மவுன மாகவும் வையாதே அவர்
மனத்தை நோகவும் செய்யாதே.