செந்தமிழ்.org

சிலம்பொலி

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
சிலம்பொலி யென்னக் கேட்குமடி மெத்த
சிக்குள்ள பாதை துடுக்கமடி
வலம்புரி யச்சங்கமூது மடி மேலே
வாசியைப் பாரடி வாலைப்பெண்ணே!