செந்தமிழ்.org

சித்தர்கள்

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
சித்தர்கள் வாழி சிவன்வா ழிமுனி
தேவர்கள் வாழி, ரிஷிவாழி,
பத்தர்கள் வாழி, பதம்வா ழிகுரு
பாரதி வாலைப்பெண் வாழியவே!