செந்தமிழ்.org

காலனைக்

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
காலனைக் காலால் உதைத்தவளாம் வாலை
ஆலகா லவிட முண்டவளாம்
மாளாச் செகத்தைப் படைத்த வளாமிந்த
மானுடன் கோட்டை இடித்தவளாம்.