செந்தமிழ்.org

கற்புள்ள

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
கற்புள்ள மாதர் குலம்வாழ்க நின்ற
கற்பை யளித்தவரே வாழ்க!
சிற்பர னைப் போற்றி கும்மியடி
தற்பரனைப் போற்றி கும்மியடி.