செந்தமிழ்.org

உச்சிக்கு

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
உச்சிக்கு நேராயுண் ணாவுக்கு மேல்நிதம்
வைத்த விளக்கும் எரியுதடி
அச்சுள்ள விளக்கு வாலையடி அவி
யாம லெரியுது வாலைப்பெண்ணே!