செந்தமிழ்.org

ஆலத்திலே

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
ஆலத்திலே இந்த ஞாலத்திலே வருங்
காலத்தி லேயனு கூலத்திலே
முலத்திலே பிரமன் தானிருந் துவாசி
முடிக்கிறான் பிண்டம் பிடிக்கிறானே.