செந்தமிழ்.org

ஆற்றிலே

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்கள்
ஆற்றிலே அஞ்சு முதலைய டியரும்
புற்றிலே ரண்டு கரடியடி
கூற்றுனு மூன்று குருடன டிபாசங்
கொண்டு பிடிக்கிறான் வாலைப்பெண்ணே!